27-09-2022

Днес, 27 септември 2022 г., Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело № 7/2022 г., образувано по искане на пленума на Върховния административен съд на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а във връзка с чл. 1, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и 117, ал. 2 от Конституцията на Република България.

 Приетият диспозитив на решението гласи:

"С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор, съответно на инспектори.

Конституционно недопустимо е да се преустанови автоматично, за неопределено време, дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на срока на пълномощията на главния инспектор и на инспекторите и неизбирането от Народното събрание на нов състав на Инспектората, осигуряващ му функциониране в съответствие с конституционните предписания. Дискреционната власт на парламента е лимитирана и обратното подрива демократичния ред под върховенството на правото, което е конституционно установено по волята на суверена като елемент на фундаменталната структура на Основния закон."

Решението е прието със седем гласа „за“ и три гласа „против“. Съдиите Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, са подписали решението с особено мнение.

Пълният текст на решението  ще бъде публикуван по-късно.