16-09-2022

Днес, 16 септември 2022 г., Конституционният съд с определение по конституционно дело №13/2022 г. отклони искането на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 101, ал. 4, изр. второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 2018 г., посл. изм. ДВ, бр. 32 от 2022 г.) и прекрати производството по делото.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

 

Определението е прието единодушно.