16-09-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 27 септември (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 7/2022 г. по искане на Пленума на Върховния административен съд на Република България за даване на задължително тълкуване на уредбата на чл.132а, във връзка с чл.1, ал.1 и 2, чл.4, ал.1, чл.8 и чл.117, ал.2  от Конституцията на Република България, във връзка с отговор на следните въпроси: „Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори? Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и неизбиране на нови от Народното събрание?“.

 

Докладчик: Филип Димитров

Делото е за произнасяне по същество.

 

 

 

2. Конституционно дело № 8/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 329, ал.1 и 2 от Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., посл. изм. бр. 9 от 2.02.2021 г.)

 

Докладчик: Таня Райковска

Делото е за произнасяне по същество.