15-09-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 16 септември (петък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 13/2022 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 101, ал. 4, изр. второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., посл. изм. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

 

Докладчик: Соня Янкулова

Делото е за разглеждане по допустимост.