28-07-2022

Днес, 28 юли 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. №3/2022 г., с което отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на §5 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (обн. ДВ, бр. 103 от 2020 г.).

Решението е прието със седем гласа. Съдия Филип Димитров и съдия Красимир Влахов подписаха решението с особено мнение.

 

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.