26-07-2022

Днес, 26 юли 2022 г., Конституционният съд с Определение № 5/2022 г. по конституционно дело № 12/2022 г. отклони искането на тричленен състав на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 8, ал. 5, б. „а“ в частта „т. 3 се отменя“ и на § 8, ал. 6 в частта „думите чл. 47, т. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2“ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 8 от 2017 г.) и прекрати производството по делото.

На заседанието присъстваха 8 конституционни съдии.

 

Определението е прието единодушно.