21-07-2022

 

Конституционният  съд ще проведе заседания на 28 юли (четвъртък) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

 

 

1.Конституционно дело № 3/2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (обн. ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.).

 

Докладчик: Соня Янкулова

 

Делото е за произнасяне по същество.

 

 

 

2.Конституционно дело № 13/2022 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 101, ал. 4, изр. второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., посл. изм. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

 

Докладчик: Соня Янкулова

 

Делото е за разглеждане по допустимост.