21-07-2022

 

Конституционният  съд ще проведе заседание на 26 юли (вторник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

 

 

1.Конституционно дело № 21/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община (обн. ДВ, бр. 31 от 2018 г.).

 

Докладчик: Атанас Семов

 

Делото е произнасяне по същество.

 

 

 

2.Конституционно дело № 12/2022 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на §8, ал.5, б.„а“ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр.8 от 2017 г.) в частта за отмяна на основанието – арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България.

 

Докладчик: Янаки Стоилов

 

Делото е за разглеждане по допустимост.