21-07-2022

Днес, 21.07.2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 4/2022 г., с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (oбн., ДВ, бр. 13/ 2022 г.).

Решението е прието с 9 гласа. Съдия Соня Янкулова подписа решението с особено мнение.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.