15-07-2022

Днес, 15.07.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 16/2022 г. по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.).

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.