12-07-2022

Днес, 12 юли 2022 г., Конституционният съд с Определение № 4/2022 г. по конституционно дело № 11/2022 г. отклони искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 17 от преходните и заключителните разпоредби в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., изм. бр. 52 от 5.07.2022 г.).

 

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии.

 

Определението е прието единодушно.