12-07-2022

Днес, 12.07.2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. №6/2022 год., с което отхвърли искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 25, чл. 86, ал. 1 в частта, „включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и на чл. 86, ал. 5, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г.).

 

Решението е прието единодушно с 10 гласа.