11-07-2022

 

Днес, 11.07.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 14/2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето (доп., ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова