07-07-2022

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 12 юли (вторник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

1.Конституционно дело № 6/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 25, чл. 86, ал. 1 в частта, „включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и на чл. 86, ал. 5, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г.).

 

Докладчик: Константин Пенчев

Делото е за произнасяне по същество.

 

 

2.Конституционно дело № 11/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 17 от Преходните и заключителните разпоредби в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБ на РБ за 2022 г.).

 

 

Докладчик: Красимир Влахов

Делото е за разглеждане по допустимост.