07-07-2022

Днес, 07.07.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 13/2022 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 101, ал. 4, изр. второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., посл. изм. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.