29-06-2022

Днес, 29.06.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 12/2022 г. по искане на тричленен състав на Върховен касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на §8, ал.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр.8 от 2017 г.) в частта за отмяна на основанието – арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България.

Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.