14-06-2022

Днес, 14 юни 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 13/2021 г., с което отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на  чл. 194, ал. 4, т. 1 от Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 20 от 11 март 2022 г.).

Решението е прието единодушно с 10 гласа.

Мотивите към решението ще бъдат обявени на 15 юни 2022 г.