07-06-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 юни (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 13/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 194, ал. 4, т. 1 от Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 2021 г.).

 

Докладчик: съдия Атанас Семов.

Делото е за разглеждане по същество.