30-05-2022

Днес, 30.05.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 11/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 17 от преходните и заключителните разпоредби в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

  

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.