05-05-2022

 

                                                                   

 

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 май  (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 7/2022 г. по искане на пленум на Върховния административен съд за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а от Конституцията във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България.

 

 

 

Докладчик: Филип Димитров

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

 

 

 

 

2. Конституционно дело № 8/2022 г. по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 329, ал. 1 от Наказателния кодекс (изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.,  бр. 103 от 2004 г.,  в сила от 1.01.2005 г.)  и чл. 329, ал. 2 от Наказателния кодекс (изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.).

 

 

 

Докладчик: Таня Райковска

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

 

 

 

 

3. Конституционно дело № 9/2022 г. по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на параграфи 3-4, 7-17, 19-31, 33, 35-67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

 

 

 

Докладчик: Надежда Джелепова

 

Делото е за разглеждане по допустимост.