04-05-2022

Днес, 4.05.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 9/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на параграфи 3-4, 7-17, 19-31, 33, 35-67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

 

 

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.