03-05-2022

 Днес,  03 май 2022 г.,  Конституционният съд образува к.д. № 8/2022 г. по искане на Главния прокурор за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 329, ал. 1 от Наказателния кодекс (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) и чл. 329, ал. 2 от Наказателния кодекс (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.).

 

 Докладчик по делото е съдия Таня Райковска.