19-04-2022

Днес, 19.04.2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. №14/2021 г., с което отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 68а, ал. 1, изр.2 в частта „пожизнено“ от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., посл. изм., бр. 25 от 29.03.2022 г.).

Решението е прието единодушно с 10 гласа.