04-04-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 април  (четвъртък) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 5/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 18/ 2022 г.).

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

2. Конституционно дело № 6/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 25, чл. 86, ал. 1 в частта, „..., включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и разпоредбата на чл. 86, ал. 5, изречение второ: „Проектът за решение може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда.“ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ, бр.109/21.12.2021 г.).

 

Докладчик: съдия Константин Пенчев

Делото е за разглеждане по допустимост.