31-03-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 19 април  (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 14/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 в частта „пожизнено” от Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., посл. изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.).

 

Докладчик: Красимир Влахов

Делото е за разглеждане по същество.