29-03-2022

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 април  (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 6/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 25, чл. 86, ал. 1 в частта, „..., включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и разпоредбата на чл. 86, ал. 5, изречение второ: „Проектът за решение може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда.“ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ, бр.109/21.12.2021 г.).

 

 

 

Докладчик: Константин Пенчев

 

Делото е за разглеждане по допустимост.