29-03-2022

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 12 април (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 13/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за  установяване на противоконституционност на чл. 194, ал. 4, т. 1 от Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г.).

 

 

 

Докладчик: Атанас Семов

 

Делото е за обсъждане.