23-03-2022

Днес, 23 март 2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 6/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 25, чл. 86, ал. 1 в частта, „..., включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклади разпоредбата на чл. 86, ал. 5, изречение второ: „Проектът за решение може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ, бр.109/21.12.2021 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.