22-03-2022

Днес, 22 март 2022 г., Конституционният съд с Определение № 3/2022 г. по конституционно дело № 2/2022 г. отклони искането на четиридесет и осем народни представители от 47-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на приетото на 7.01.2022 г. Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2022 г.; отм., ДВ, бр. 21 от 15.03.2022 г.) и прекрати производството по делото.

 

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии.

 

Определението е прието единодушно.

 

Определение № 3 от 22.03.2022 г. и становище на съдиите Янаки Стоилов, Атанас Семов и Красимир Влахов по делото ще бъде публикувано на сайта на Конституционния съд.