22-03-2022

Днес, 22 март 2022 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (ПЗР на ЗИДСК, обн. ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.).

 

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

 

Определението е прието с единодушие.