16-03-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 22 март (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред: 

 

1. Конституционно дело №2/2022 г. по искане на народни представители от 47-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на приетото на 7.01.2022 г. Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (Обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2022 г.).

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Янаки Стоилов

 

2. Конституционно дело № 3/2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на § 5 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Обн., ДВ, бр. 103/2020).

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Соня Янкулова

 

3. Конституционно дело № 4/2022 г. по искане на народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ, бр. 13/2022 г.).

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Павлина Панова