28-02-2022

Днес, 28 февруари 2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 3/2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на § 5 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Обн., ДВ, бр. 103/ 2020). 

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.