24-02-2022

Днес, 24 февруари 2022 г., Конституционният съд с Определение № 2/2022 г. по конституционно дело № 15/2022 г. отклони като недопустимо искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, изречение второ от Закона за Министерство на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. доп., бр. 20 от 9.03.2021 г.)

Определението е прието единодушно.