24-02-2022

Днес, 24.02.2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 16/2021 год., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., посл. доп., ДВ, бр. 18 от 2020 г.) и на § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

Решението е прието единодушно с 11 гласа.