17-02-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 24 февруари 2022 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 15/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, предл. второ от Закона за Министерство на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. доп., бр. 20 от 9.03.2021 г.)

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова

 

2. Конституционно дело № 16/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., посл. доп., ДВ, бр. 18 от 2020 г.) и на § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Константин Пенчев

 

3. Конституционно дело № 1/2022 г. по искане на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на следния въпрос: „Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?“.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Красимир Влахов