17-02-2022

Днес, 17.02.2022 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на четиридесет и осем народни представители от 47-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на приетото на 7.01.2022 г. Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2022 г.).

Определението е прието единодушно.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.