17-02-2022

Днес, 17 февруари 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 20/2021 г., с което отхвърли искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.).

На заседанието присъстваха десет конституционни съдии. Решението е прието единодушно.