14-02-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 февруари 2022 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 20/2021 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.).

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Павлина Панова

 

2. Конституционно дело № 2/2022 г. по искане на народни представители за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието на 7.01.2022 г.  (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2022 г.).

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Янаки Стоилов