08-02-2022

Днес, 8 февруари 2022 г., Конституционният съд с Определение №1/2022 г. по конституционно дело № 19/2021 г. отклони искането на главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 24, на чл. 86, ал. 1 в частта „включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и на чл. 86, ал. 4, изр. второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ. бр. 65 от 06.08.2021 г.) и прекрати производството по делото.

 

 Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.