07-02-2022

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 15 февруари 2022 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 14/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 в частта „пожизнено” от Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., посл. изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.).

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Красимир Влахов

 

2. Конституционно дело № 21/2021 г.  по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Атанас Семов

 

3. Конституционно дело № 1/2022 г. по искане на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на следния въпрос: „Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?“.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Красимир Влахов