01-02-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 8 февруари 2022 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

1. Конституционно дело № 17/2021 г. по искане на Министерския съвет на Република България за даване на задължително тълкуване на  разпоредбата на чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България като отговори на въпроса: „В правомощията на министъра на правосъдието по чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията?“.

Делото е за решаване.

Докладчик: съдия Филип Димитров

 

2. Конституционно дело № 19/2021 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 24, на чл. 86, ал. 1 в частта „включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и на чл. 86, ал. 4, изр. второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2021 г.).

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Надежда Джелепова