18-01-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 1 февруари 2022 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.     Конституционно дело № 16/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., посл. доп., ДВ, бр. 18 от 2020 г.) и на § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Константин Пенчев.

 

2.     Конституционно дело № 20/2021 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.).

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Павлина Панова.