17-12-2021

Днес, 17 декември 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 21/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.