19-10-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 27 октомври 2021 г. (сряда) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 18/2021 г.  по искане на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Таня Райковска

 

2. Конституционно дело № 20/2021 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.).

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Павлина Панова