19-10-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 4 ноември 2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.       Конституционно дело № 11/2021 г.  по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и на чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.).

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Надежда Джелепова