12-10-2021

Днес, 12.10.2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 20/2021 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.).

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.