12-10-2021

Днес, 12.10.2021 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 14/2020 г.,  с което отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр.77 от 9 август 2002 г., последно изм., ДВ, бр.98 от 27 ноември 2018 г.).

Решението e прието единодушно с 11 гласа.