07-10-2021

Днес, 7 октомври 2021 г., Конституционният съд прекрати с определение конституционно дело № 5/2021 г. относно установяването на противоконституционност на разпоредбите на чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 7. 8. 2007 г., посл. изм. бр. 80 от 24. 9. 2021 г., ЗСВ); на чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 2, т. 3 в частта „когато това е разпоредено от главния прокурор“ и т. 4; и на свързаните с тях разпоредби на чл. 13, ал. 1 в частта „при главния прокурор“ и ал. 4; на чл. 14в и чл. 14д, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн. ДВ, бр. 103 от 23. 11. 2004 г., в сила от 24. 5. 2005 г., посл. изм. бр. 80 от 24. 9. 2021 г., ЗЗЛЗВНП).

Конституционният съд приема, че отмяната на част от оспорените по настоящото дело разпоредби и измененията, водещи до промяна в смисъла на останалите оспорени разпоредби, водят до отпадане на предмета на делото.

На заседанието присъстваха единадесет конституционни съдии. Определението е прието единодушно.