05-10-2021

Днес, 05.10.2021 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 12/2021 г., с което обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., посл. изм., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.).

На заседанието присъстваха десет конституционни съдии. Решението е прието единодушно.