Борислав Белазелков

Борислав Белазелков

Съдия

Борислав Николов Белазелков е роден на 16.05.1956г. в гр. София. Той е завършил „Право“ в СУ „св. Климент Охридски“ през 1981г. Борислав Белазелков е работил като съдия-изпълнител при Софийския районен съд в периода 1984-1986г. Бил е съдия в Софийския градски съд както и във Върховния касационен съд, а от 2019 до 2021г. е бил председател на IV гражданско отделение. Борислав Белазелков е бил началник на „Съвет за уеднаквяване практиката на Върховния касационен съд с практиката на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз“ при председателя на Върховния касационен съд през 2021-2022г. Той е бил хоноруван асистент по „Гражданско процесуално право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ както и хоноруван преподавател по „Гражданско изпълнително производство“ в СУ „Климент Охридски“ в периода 1997-2004г., а също и по „Гражданско процесуално право“ във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ през 1996-1997г. Борислав Белазелков е бил арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камара в периода 1999-2008г. Бил е преподавател при обучение на съдии, адвокати и юрисконсулти, организирани от Центъра за обучение на магистрати, Националния институт по правосъдие,  Центъра за обучение на адвокати и др. Работил е по проекти на Висшия съдебен съвет, финансирани от ОПАК, както и по законопроекти на Закон за търговския регистър, Граждански процесуален кодекс, Закон за съдебната власт и др. Борислав Белазелков има множество публикации в областта на гражданското право, гражданския процес и търговското право.